Kraft Global månedsrapport april

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 3,01 prosent i april. Markedet er fortsatt preget av høy volatilitet. Krigen i Ukraina, usikkerhet rundt inflasjonen og store rentebevegelser er hovedforklaringen på de store svingningene.

2022 har vært et utfordrende år for kvalitetssegmentet, men nå har rapporteringssesongen så vidt startet, og foreløpig ser vi gode tall fra selskapene vi har i porteføljen. De kan vise til økt kontantstrøm, selv i et makrobilde som fortsatt et utfordrende. Dette er gode signaler på at selskapenes fundamentale utvikling fortsatt er bra. Selv om kursene svinger mye, tror vi disse signalene over tid vil reflekteres i økte aksjekurser.

Africa Oil var den beste bidragsyteren i april. Selskapet har indirekte eksponering mot noe som kan være verdens største dypsvanns oljeforekomst i Namibia. Det er selvfølgelig tidlig å dra konklusjoner om funnet, men selv om vi er konservative, kan vi trolig regne hjem hele dagens aksjekurs bare på dette funnet. I tillegg har vi god oppside på resten av driften.

Novo Nordisk rapporterte også tall over forventninger, spesielt på vektreduksjonsmedikamentet Wegovy. Selskapet økte også forventningene til framtidig salg, og mye av den forventede veksten er basert på det nevnte medikamentet.

Den svakeste bidragsyteren ble det amerikanske selskapet Alphabet, også kjent som Google. Alt i alt synes vi rapporten fra første kvartal var bra, men den inneholdt også noen svake punkt rundt for eksempel Youtube. Selskapet vokser imidlertid fortsatt bra, og har god kapitalavkastning, så vi kommer nok til å se etter muligheter til å øke eksponeringen i dette selskapet. Vi syns det virker billig priset i forhold til vekstmuligheter i framtiden.

Vi tok en posisjon i det norske selskapet Schibsted i løpet av april. Svak utvikling i Adevinta, som selskapet er stor eier i, og et svakt annonsemarked for bil, har sørget for en dårlig kursutvikling den siste tiden, og derfor har selskapet kommet inn på radaren vår.  Bare eierskapet i Adevinta utgjør nå 70 prosent av aksjekursen, og da får vi blant annet Finn.no, som vokser rundt 30 prosent i året og har nesten 50 prosent margin, ganske billig. Vi tror dette er en god mulighet å eksponere seg i selskapet.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.