Kraft Global månedsrapport juli

Kraft Global leverte en avkastning på 6,8 prosent i juli. Etter et veldig svakt aksjemarked i juni, steg markedet forrige måned.

Vi opplevde at lange renter kom betydelig ned, og priser nå inn rentekutt fra neste år, noe som trigget et rally i spesielt vekstaksjer. En nedgang i råvarepriser roet også ned de langsiktige inflasjonsbekymringene. Den norske kronen styrket seg, selv med en nedgang i oljeprisen.

Det er mye makroforhold som for tiden styrer aksjemarkedet, og dette påvirker også porteføljen vår. Vi fokuserer imidlertid på de selskapene vi eier, og hvordan de kan navigere i denne markedsuroen. I juli rapporterte de fleste av selskapene, og vi ser fortsatt bra økning i topplinje, bunnlinje og fri kontantstrøm. I industri sektoren har vi sett marginene komme noe ned, noe som er naturlig ved sterk inflasjon. Over tid tror vi dette gå over. Vi benytter markedsuroen til å få best mulig kvalitet i porteføljen. Amazon ble den beste bidragsyteren i måneden som gikk. Vi kjøpte selskapet etter en svak rapportering i første kvartal. Vi så at selskapet gikk igjennom noe vanskeligere tider med forhøyede kostnader og svakere konsum-sentiment, som følge av inflasjon. Det var nok ikke forventet at de allerede i andre kvartal skulle levere bedre, men de leverte et solid resultat med bra inntektsøkning. De guidet også på bra inntektsvekst fremover. Veksten i cloud-tjenesten AWS var også svært bra, noe som er hovedgrunnen til at vi eier selskapet.  

Alibaba ble den svakeste bidragsyteren juli, etter å ha vært den sterkeste i juni. Selv om de leverte et greit resultat, fortsetter de regulatoriske problemene i Kina å skape store svingninger for kinesiske aksjer. Den sterke covid-policyen hjelper heller ikke, noe som bidrar negativt for Kone, som også var en svak bidragsyter i juli. Kone har en stor andel av salget mot Kina, som historisk sett har vært en god vekstmotor, men akkurat nå påvirkes dette av en del markedsuro. Vi tror imidlertid at over tid vil dette gå over, og vi vil nå bruke muligheten til å øke eksponeringen mot selskapet. Vi gjorde ingen store endringer i løpet av juli, og gjorde mest justeringer av eksisterende posisjoner i porteføljen.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.