Kraft Global månedsrapport juni

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 7,5 prosent i juni. Markedet fortsetter å være vanskelig for aksjer, og risiko generelt, og korrigerte kraftig ned i måneden som var.

Tiden vi er inne i er alltid en tålmodighetstest for investorene, men det er viktig å fokusere på det lange bildet – både i gode og dårlige perioder. Vi som forvaltere ser nå gode muligheter til å rotere porteføljen inn mot enda bedre kvalitet, noe som ikke var like enkelt for seks måneder siden. Dette tror vi kommer til å bidra positivt for andelseierne i tiden som kommer.

Første halvår 2022 er det verste halvåret for globale aksjer de siste 100 årene, bare slått av den store depresjonen i 1932. Målt i lokal valuta er amerikanske S&P ned 20 prosent, Nasdaq ned 30 prosent og verdensindeksen ned 21 prosent. Tiåringsrenten i USA har doblet seg fra 1,5 prosent til 2,9 prosent, og sentimentet for økonomi og aksjer er nært bunnivå.

Slike tall kan virke skumle, og det hjelper heller ikke med et nyhetsbilde som er veldig dystert. Av erfaring vet vi imidlertid at når alt er veldig negativt og sentimentet er lavt, blir påfølgende periode veldig positiv. Markedet er for tiden veldig bekymret for resesjon og inflasjon, men aksjer bunner (i snitt) ut cirka 116 dager før økonomien gjør det. Mange investorer har tapt flere penger på å prøve å forutse korreksjoner, enn hva de faktisk har tapt på selve korreksjonen. I det korte bildet forventer vi at volatiliteten fortsetter, men vi er samtidig ganske positive til å ta risiko på det nåværende nivået.

Alibaba ble den beste bidragsyteren i juni. Det har kommet en del positive signaler fra Kina den siste tiden, spesielt som følge av flere reguleringer, som er positive signaler for denne sektoren. Novo Nordisk var også en positiv bidragsyter, uten at det har kommet noe særlig selskapsspesifikke nyheter i løpet av måneden.  

Den norske silisiumprodusenten Elkem var den største negative bidragsyteren i juni. De underliggende prisene på produktet de selger er fortsatt på et høyt nivå, og vi synes derfor at fallet virker overdrevent – siden det heller ikke der har kommet noen selskapsspesifikke nyheter. Det svenske selskapet Lifco var også en negativ bidragsyter. Nedgangen kan forklares i at industrisektoren generelt har slitt. Bakgrunnen er bekymringer rundt økt inputkost, noe som kan slå negativt inn på marginer.

I juni solgte vi ut siste bit av conteinerrederiet Danaos. Takket være høye rater har selskapet over tid vært en god bidragsyter til fondet, men akkurat nå ser vi bedre muligheter andre steder. Vi brukte pengene til å øke eksponeringen i amerikanske selskap som Google, Amazon og Toro.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.