Kraft Global månedsrapport oktober

Kraft Global leverte en avkastning på 1,9 prosent i oktober. Ved utgangen av oktober har fondet levert en avkastning på 23,29 prosent hittil i år.

Forrige måned ble generelt sett en sterk måned for aksjer, og aksjemarkedet i USA leverte den sterkeste måneden siden november 2020. Oljeprisen steg fra $78 til over $84, noe som førte til at kronen styrket betydelig i oktober, og dermed bidro til å dra ned fondets avkastning. Dette er imidlertid svingninger som over tid netter seg ut. Rapporteringssesongen for tredje kvartal er godt i gang. Generelt sett ser vi et bra momentum i aksjenes inntjening, noe som driver markedet oppover.

Metallprisene, inkludert sink, steg veldig mye i starten av forrige måned, men roet seg noe ned mot slutten av måneden. Dette bidro til at det kanadiske miningselskapet, Trevali Mining, ble den sterkeste bidragsyteren i oktober. Microsoft var et av selskapene som rapporterte kvartalstall i oktober, og kunne vise til 20% prosent topp- og bunnlinjevekst. Dette er imponerende for et selskap som omsetter for 176 milliarder dollar årlig. Skysegmentet «Microsoft Cloud» har vokst 30 prosent de siste 12 månedene og dette segmentet står snart for halvparten av selskapets inntekter. Markedet reagerte positivt, og selskapet ble derfor en av de beste bidragsyterne i oktober. Vi er veldig positive til utviklingen og dette kommer til å fortsette å være en av de største posisjonene i fondet. På den negative siden finner vi mer sykliske aksjer, som tørrlastrederiet Golden Ocean og conteinerselskapet Danaos. Dette var selskaper som presterte sterkt i september og vi ser på dette som naturlige svingninger.

Vi kjøpte inn to nye posisjoner i oktober. Det ene er det sosiale netttverket Facebook, som også eier Instagram og Whatsapp. Kort tid etter vårt aksjekjøp kom meldingen om at de skifter navn til Meta, noe som er et ledd i Mark Zuckerburg sin fremtidige satsning på den virtuelle verden, også kalt «Metaverse». Selskapet har hatt relativt dårlig sentiment de siste årene, men fortsetter å levere to-sifret topp- og bunnlinjevekst. Vi tror markedets bekymringer rundt selskapet er overvurderte, og vi mener det er få grunner til at selskapet skal handles til 30 prosent rabatt i forhold til teknologiindeksen Nasdaq.

Det andre posisjonen er Deckers Outdoor, som blant annet eier merkevaren Ugg og Hoka. Selskapet har en lang historie med å levere bra vekst og god kapitalavkastning. Vi synes spesielt Hoka-merkevaren er sterk, og ser at denne tar en større og større andel av inntektene, noe som er positivt. Selskapet falt rundt 30 prosent etter at Nike, som følge av lockdown i Vietnam, advarte mot supplyproblemer. Mesteparten av produksjonen til Deckers Outdoor er i Vietnam, men vi synes kursfallet var en overdrivelse, og benyttet muligheten til å ta en posisjon. Over tid så er dette ting som vil normalisere seg, og om det har negativ påvirkning et kvartal eller to, har liten betydning på selskapsverdien over tid.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.