Kraft Høyrente månedsrapport april

Kraft Høyrente leverte 0,86 prosent avkastning i april. Ved utgangen av april har fondet levert 4,37 prosent hittil i år.

Markedet har i år fortsatt den gode trenden fra 2020. Risikopåslaget har fortsatt å falle i Norge og Norden, men i april opplevd vi en liten utflating, noe som skyldes høy aktivitet i emisjonsmarkedet. Hvis vi sammenligner Norge og Norden med Europa og USA, så er det fortsatt en vesentlig forskjell i risikopremien, og det bidrar til å gjøre vårt marked attraktivt. Markedet preges av mye likviditet og fremstår i bedre balanse enn på lenge. Dette er også reflektert i at de fleste fondene får tilført bra med kapital, samtidig som flere nye aktører har entret markedet på jakt etter avkastning.

Inflasjon har vært et tema den siste tiden, men rentene har stabilisert seg, og da spesielt den amerikanske tiåringen (10 års lange amerikanske statsobligasjoner). Selv om de fleste sentralbanksjefer og finansministre prøver å snakke inflasjonen ned, blir det stadig tydeligere at det blir banet vei for høyere renter. Dette er imidlertid ikke et tema for Kraft Høyrente siden de fleste av fondets lån er flytende, og relativt korte (gjennomsnitt på 3,5 år). Andelseiere bør i tiden som kommer skille mellom høy og god avkastning, samt risikojustere den. I dette markedet blir de fleste lån løftet, og dermed er det desto viktigere at kvaliteten på underliggende investeringer blir ivaretatt.  

Fondet har deltatt i flere emisjoner, men Carucel Property og Ship Finance var de mest strategiske endringene som ble gjort i april. Kraft Høyrente vil fortsette strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper, lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.  Fondet har ingen eksponering mot koronautsatte næringer og har i tillegg minimalt med råvarerisiko.