Kraft Høyrente månedsrapport april

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,98 prosent i april, og avkastningen for 2022 var ved utgangen av forrige måned positiv med 0,98 prosent.

Uroen i kapitalmarkedet har ennå ikke lagt seg, og markedene er preget av stor volatilitet. Nordisk kreditt har imidlertid overprestert. Det kan forklares med en større andel flytende lån og kortere løpetid. Norden fremstår som et langt mer forutsigbart sted – både politisk og makroøkonomisk.

Det er helt naturlig at markedet korrigerer fra tid til annen. I disse periodene er det viktig at det ikke er markedsuroen vi skal frykte, siden det ikke er den som avgjør om vi får hovedstolen tilbakebetalt med renter. Vi fokuserer hovedsakelig på å minimere kredittrisikoen, unngå rente- og valutarisiko, samt minimere operasjonell og finansiell risiko. Det er markedets risiko som skaper muligheter og den prøver vi systematisk å utnytte.

Emisjonsmarkedet er preget av denne uroen, men fondet har gjennomført flere porteføljetilpasninger i annenhåndsmarkedet. Vi har blant annet vektet oss opp i energirelaterte segmenter, siden flere av selskapene innenfor disse sektorene har redusert gjeldsbyrden de siste 12 månedene, og tilbyr dermed en attraktiv kredittrisiko for fondet.

Vi viderefører strategien vår med å beholde en solid kontantbeholdning, og bruker den selektivt. Porteføljen fremstår som solid og har levert gode resultater i første kvartal.

Kraft Høyrente har i dag en effektiv rente på 7,5 prosent, og da er det hovedsakelig snakk om flytende lån. Vår overordnede strategi er å ha et fokus på kvalitet, hvor vi investerer i markedets ledende selskaper, som har en solid balanse og synlig kontantstrøm.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i KraftHøyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kanbli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfellertilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidigavkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen iverdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvaltersgenerelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i KraftHøyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument erutformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form forgaranti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared byKraft Finans AS. Swedbank AB (publ) hasnot independently verified any information contained herein andmakes no representation or warranty asto the accuracy, completeness, or reliability of such information.