Kraft Høyrente månedsrapport august

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,77 prosent i august. Fondet har ved utgangen av august levert 7,28 prosent i avkastning hittil i år.

Forrige måned bar preg av et aktivt emisjonsmarked og god likviditet i både primær- og annenhåndsmarkedet. Dette skjedde samtidig som deltavarianten til koronaviruset stadig etablerer seg globalt, geopolitisk uro i Afghanistan og Kina, økt inflasjonspress, og en svekkelse av den økonomiske veksten vi har opplevd i 2021. Ironien er at hvis de nevnte faktorene vedvarer begynner markedet å utsette forventningene om renteoppgang eller reduksjon av de kvantitative lettelsene. Det er derfor stor appetitt etter risiko i markedet, og utfordringen er å levere avkastning.  

Kraft Høyrente har gjort flere endringer i porteføljen. Vi har solgt unna posisjoner hvor mye av oppsiden er tatt ut, og vi har lagt til Øyfjellet Wind og Wilhelmsen, som nå er blitt to av våre største posisjoner.

Som vi har gjentatt flere ganger er vårt mål hele tiden å ha fokus på kvalitet, samt optimalisere risikojustert avkastning gjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.

Porteføljens netto gjeldsgrad fortsetter å forbedres i takt med at de underliggende selskapene levere solide finansielle og operasjonelle resultater. Kraft Høyrente har ennå ikke opplevd mislighold av lånene i porteføljen, og den beste sikringen mot slike situasjoner er å følge forvaltningsstrategien disiplinert.