Kraft Høyrente månedsrapport februar

Siden den veldig gode starten på 2020 har verden blitt rammet av coronaviruset. I februar ble også Kraft Høyrente påvirket negativt av urolighetene.

Vi gjør oppmerksom på at denne månedsrapporten tar for seg markedet og fondets utviklingen i februar. Urolighetene som har preget markedet i mars vil bli omtalt i neste månedsrapport.

Siden den veldig gode starten på 2020 har verden blitt rammet av coronaviruset. Etter virusutbruddet startet i Kina, og senere spredde seg til den vestlige verdenen, har både aksje- og kredittmarkedet priset inn en reell forverring i den global realøkonomien. I løpet av 10 dager falt aksjemarkedet 12-17 prosent, mens kredittmarkedet falt 2 prosent. Sammenlignet med USA og Europa har imidlertid nordiske høyrentemarkedet holdt seg relativt godt.

Det er klart at coronoviruset vil ha negative implikasjoner for den globale økonomien, men det er uvisst i hvilken grad og hvor lenge. I Kina, hvor coronaviruset har sitt utspring, meldes det om at butikker og kontorer gjenåpnes, og dersom den samme utviklingen skjer i resten av verden, er det sannsynlig at markedene vil prise inn en normalisering før sommeren. Samtidig igangsetter sentralbanker og myndigheter over hele verden tiltak for å stimulere økonomien.

Svekkelsen i markedet førte til at fondet leverte negativ avkastning i februar, men for året er avkastningen 0,38 prosent. Siden oppstart i august 2019 er avkastningen 3,43 prosent. Korreksjonen vi opplever nå er drevet av reprisingen av risiko i det globale kapitalmarkedet, og har ingen relasjon til enkeltnavn i vår portefølje. Alle selskaper i porteføljen har levert tall for fjerde kvartal og generelt har resultatene vært i tråd med forventninger, eller bedre.

Porteføljen er solid og i denne perioden har den gjort det bra sammenlignet med resten av markedet. Vi har tatt alle mulige forholdsregler for å posisjonere oss defensivt i denne fasen. Der hvor det har vært nødvendig har vi rotert på porteføljen, og samtidig har vi akkumulert kontanter. I tillegg har porteføljen ingen rente- eller valutarisiko, samt en løpetid på bare 2,88 år. Like viktig er det at den effektive renten har økt fra 5,85 prosent til 6,18 prosent. Det betyr at porteføljen allerede har begynt å ta igjen noe av den svekkelsen som har vært, og at man får en høyere avkastning enn tidligere. Det har ikke blitt gjort noen store endringer i porteføljen, men tålmodig observerer vi markedet og avventer mer informasjon om coronaviruset og dets påvirkning på markedene. Fondet vil utnytte denne muligheten på best mulig måte til fordel for våre andelseiere, men vi vil gjøre det når tiden er riktig.

Selv om avkastningen var negativ i februar, og urolighetene i markedet var store, har fondet hatt en solid vekst fra 481 millioner kroner til 577 millioner kroner.  

For året totalt sett forventer vi fremdeles en positiv utvikling, og vi mener at det norske høyrentemarkedet vil gi investorer en god risiko-justert avkastning i en ellers volatil verden.