Kraft Høyrente månedsrapport januar

Vi er i gang med 2022, og Kraft Høyrente fikk en god start på året. Selv om markedet var eksepsjonelt volatilt i januar endte fondet med en avkastning på 0,32 prosent.

Både det nordiske og globale aksjemarkedet har fått føle på kreftene som ligger i reallokering, og rentemarkedet har også hatt utfordringer med inflasjon, økte rentebaner, samt sentralbanker som har våknet fra dvale. Innen kreditt er det spesielt fastrentelån og Investment Grade (IG)-fond som har fått hard medfart i begynnelsen av året. Disse lånene er blitt gjort på lave fastrenter og lange forfall, som i sum tilfører høy renterisiko på slike eksponeringer. Unntaket har vært Norden og høyrentesegmentet, som består hovedsakelig av flytende lån og kortere kredittdurasjon (år til forfall). Dette er hovedårsaken til at vårt marked har holdt seg relativt bra, men heller ikke her er man immun mot generell markedsrisiko. Vi tror hypotesen med å ha overvekt av nordiske kreditter, flytelån og kort kredittdurasjon vil utkonkurrere kredittmarkedet i 2022. Fjerde kvartal i fjor besto av solide leveranser, og 2022 ser også ut til å bli et sterkt år for inntjeningen til selskapene våre. Selv om vi til tider vil oppleve litt volatilitet, vil vi likevel ta de mulighetene som eventuelt kommer.

Vi har i dag en portefølje som vi tror er solid og velposisjonert for året som kommer. Vi gjør ingen endringer i strategien, men viderefører det arbeidet som ble påstartet i 2019 – igjennom å sette søkelys på kvalitet og hovedsakelig flytende lån. Vi har også hovedfokus på optimalisering av risikojustert avkastning ved å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablerte forretningsmodeller, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.

Porteføljen har en effektiv rente på cirka 6,5 prosent og en kredittdurasjon på 3,28 år. Fondet har ennå ikke hatt mislighold og den beste sikringen mot slike situasjoner er å følge investeringsstrategien disiplinert. Fondet har ingen koronautsatte investeringer eller selskaper som er finansielt stresset.