Kraft Høyrente månedsrapport juli

Kraft Høyrente leverte en positiv avkastning på 1,43 prosent i juli.

I forrige måned opplevde vi at appetitten for risiko bedret seg i markedet. Dette henger sannsynligvis sammen med flere faktorer. Forventningene rundt inflasjon- og renteutsiktene har kommet ned, og en del råvarepriser har også korrigert ned. Det svenske markedet har i tillegg stabilisert seg, slik at markedet nå har netto kjøpere av risiko. Parallelt har også de internasjonale markedene stabilisert seg, og ser ut til å ha bunnet ut. Amerikansk high yield har repriset seg kraftig, og vil på en positiv måte påvirke kredittpåslag og yield i våre markeder.

Vi har lagt bak oss seks volatile måneder, og det er ikke usannsynlig at volatiliteten vil vedvare en stund til. Det er imidlertid slike omstendigheter som skaper muligheter for oss. Selskapene i porteføljen har generelt sett levert solide rapporter for andre kvartal. Vi har gjennom hele juli vært aktive, og har økt eksponeringen i kvalitetsselskaper. I tiden som kommer tror vi disse grepene vil bidra positivt for fondet. Samtidig forventer vi en spennende høst, med et vesentlig mer aktivt primær- og annenhåndsmarked, som igjen vil skape spennende muligheter for Kraft Høyrente.

Vi viderefører strategien som vi mener over tid vil gi best risk – reward til våre andelseiere. Vi har en solid kontantbeholdning, og kommer til å bruke den selektivt. Porteføljen er også solid, og hovedsakelig vektet mot sykliske selskaper med god inntjening og trygg balanse. Porteføljen har en effektiv rente på cirka 10,4 prosent og en vektet løpetid på 3,15 år.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared byKraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.