Kraft Høyrente månedsrapport juni

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,61 prosent forrige måned. Ved utgangen av juni har fondet levert en avkastning på 5,6 prosent hittil i år.

Juni markerte slutten på et hektisk første halvår. Det har vært seks måneder preget av solid aktivitet i primærmarkedene samt fallende kredittpåslag i annenhåndsmarkedet.  

Annenhåndsmarkedet er balansert og likvid. Vi har gjort en del roteringer med de posisjonene som vi mener oppsiden er tatt ut på og reinvestert kapitalen igjennom primærmarkedet. Vi ser fremover større muligheter i emisjonsmarkedet enn hva vi gjør i annenhåndsmarkedet, men fondet vil forbli selektiv, og viderefører strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper fremfor å legge til absolutt avkastning.

Vi har reposisjonert oss i Intrum SEK med et treårig lån, som gir solid relativ avkastning i forhold til de øvrige utstedelsene av Intrum. Intrum er Europas største utsteder og lånene er særdeles likvide. I tillegg har vi lagt til Diana Shipping og Lime Petroleoum i porteføljen. Diana Shipping er kanskje et av de mest konservative og veldrevne shippingselskapene, og har lang operativ historie. Lime er ett mindre oljeselskap med produksjon på ett stort etablert felt på norsk sokkel. Lånet tilbyr betingelser som gir veldig god nedsidebeskyttelse.

Når halvåret nå er avsluttet kan vi notere flere interessante observasjoner. Aksje- og rentemarkedet er rekordhøyt, mens rentene er generelt sett historisk lave. Flere råvaremarkeder har strammet seg til, logistisk har utfordringer med tilgjengelig kapasitet og eiendomsprisene fortsetter å stige. Vi tror at denne trenden vil fortsette, men at det derfor blir enda viktigere å posisjonere seg riktig og fokusere på kvalitet. Vi argumenter fortsatt for at Norge og Norden, til sammenligning med Europa og USA, er mer attraktivt. Vi mener det er bedre risikojustert avkastning å finne i Norden, samt at de fleste lånene er flytende med kortere løpetid.

Porteføljens netto gjeldsgrad fortsetter å bedres i takt med at de underliggende selskapene leverer solide finansielle og operasjonelle resultater.  Fondet har ennå ikke hatt mislighold. Beste sikring mot slike situasjoner er å følge strategien disiplinert.

Kraft Høyrente vil fortsette strategien med å fokusere på å optimalisere risikojustert avkastning, gjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlig kontantstrøm.