Kraft Høyrente månedsrapport juni

Juni ble en måned der markedsuroen vedvarte, og narrative endret seg fra inflasjon til mulig resesjon.

Kraft Høyrente leverte en negativ avkastning på 3,13 prosent i juni. Markedet var generelt sett preget av høy volatilitet, og svak utvikling innen både aksje- og kredittmarkedet.

De siste seks månedene har vært turbulente. Markedet har måttet absorbere mange dårlige nyheter, og har derfor korrigert ned. I denne turbulente perioden har vårt fokus vært å ta vare på andelseiernes interesser. Dette gjør vi best mulig igjennom å følge strategien til fondet. Det vil si å være aktiv og ha et rigid søkelys på kredittrisiko. Strategien vil gi fondet den beste beskyttelsen mot en eventuell resesjon, men i tillegg posisjonere fondet best mulig foran veien tilbake.

Vi har gjort noen porteføljetilpasninger i perioden. Vi har lagt til i Aker Horizon, WWL og Teekay LNG igjennom annenhåndsmarkedet, samt deltatt i noen emisjoner, der vi har fått godt påslag på kredittrisikoen i selskaper som Lime Petroleum og Bettson.

Vi vil viderefører strategien inn i neste halvår, og vi er bra posisjonert for å ta de mulighetene som kommer. Vi har en solid kontantbeholdning og kommer til å bruke den selektivt. Porteføljen er solid og hovedsakelig vektet mot sykliske selskaper som har en solid inntjening og balanse. Porteføljen har en effektiv rente på cirka 9,6 prosent og en vektet løpetid på tre år.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared byKraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.