Kraft Høyrente månedsrapport mai

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,62 prosent forrige måned. Ved utgangen av mai har fondet levert 4,97 prosent avkastning i 2021.

Markedet flatet noe ut i mai, men risikopremien har i samme periode ikke endret seg vesentlig, og den underliggende trenden er fortsatt sterk.

Balansen og likviditeten i annenhåndsmarkedet er god. Vi benyttet muligheten til å redusere eksponeringen i noen posisjoner der vi mener oppsiden nå er tatt ut, og dermed økte kontantbeholdningen noe. Aktiviteten i emisjonsmarkedet har vært stor, og vi ser for tiden større muligheter her enn i annenhåndsmarkedet. Vi vil imidlertid forbli selektive og videreføre strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper, fremfor absolutt avkastning. Vi argumenterer fortsatt for at Norge og Norden, sammenlignet med Europa og USA, byr på bedre risikojustert avkastning, og vårt marked fremstår derfor som mer attraktivt. I tillegg er de fleste lånene i Norden flytende og med kortere løpetid.

Porteføljens netto gjeldsgrad fortsetter å bedres i takt med at de underliggende selskapene fortsetter å levere solide finansielle og operasjonelle resultater.  Fondet har ennå ikke opplevd mislighold, og den beste sikring mot slike situasjoner er å være disiplinert og følge strategien.

Kraft Høyrente strategi er å optimalisere risikojustert avkastning, igjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.