Kraft Høyrente månedsrapport mai

Kraft Høyrente leverte en negativ avkastning på 1,22 prosent i mai.

Uroen i kapitalmarkedene fortsatt å eskalere i mai, og bar preg av stor volatilitet i aksjemarkedet – hvor spesielt teknologisektoren fikk hard medfart. Det nordiske kredittmarkedet har imidlertid holdt seg særdeles bra, sammenlignet med Europa, USA og verden ellers.

Relativt sett har Norden helt klart vært vinneren så langt i år, selv om heller ikke dette markedet har vært upåvirket. Vi har opplevd at kredittpåslaget har økt, samtidig som det har vært stille i emisjonsmarkedet. Til tross for dette så roet volatiliteten seg vesentlig mot slutten av mai, og vi har sett større aktivitet i både emisjons- og annenhåndsmarkedet.

Det nordiske markedet har stått relativt sterkt de siste fem månedene, og vi har fått oppleve hvilken beskyttelse som ligger i å ha overvekt av flytende lån – spesielt ved høy inflasjon og volatile rentebevegelser. Solid økonomi, og stabile politiske forhold, bidrar i tillegg til at den nordiske regionen har bedre forutsetninger for å navigere igjennom volatile perioder.

Vi har foretatt noen porteføljetilpasninger med å øke vektingen innen oljeproduksjon og LNG-befraktning. De selskapene som vi har kjøpt har meget solid balanse, og er mer eller mindre gjeldfrie, slik at skulle oljeprisen endre seg, vil ikke dette utgjør noen form for konkursrisiko for våre posisjoner. Vi viderefører også strategien vår med å holde på en solid kontantbeholdning, og samtidig bruke den selektivt.

Kraft Høyrente har en effektiv rente på 8,7 prosent, som består hovedsakelig av flytende lån. Vi har ett overordnet fokus på kvalitet som en viktig del av strategien, hvor vi investerer i markedsledende selskaper, med solid balanse og synlige kontantstrømmer.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared byKraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.