Kraft Høyrente månedsrapport mars

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,44 prosent i mars – og avkastningen hittil i år er dermed tilbake i 0. Til tross for krigen i Ukraina, og en del makroøkonomisk motvind, opplevde vi at markedet bunnet ut i midten av mars, og kom sterkt tilbake mot slutten av måneden.

Kreditt har vært kraftig oversolgt, og samtidig ser det ut til at markedet ikke tror på den kraftige renteøkningen som sentralbankene har guidet på. Det kan finnes flere grunner til denne skepsisen, men allerede nå er det store deflatoriske krefter i sving, som høye priser på strøm og drivstoff, økte renter og ikke minst et økt skatte- og avgiftspress.

Annenhåndsmarkedet har den siste tiden vært sterkt, mens emisjonsmarkedet har vært relativt stille. Vi merker imidlertid at emisjonsmarkedet er i ferd med å åpnes, og vi forventer økt aktivitet etter påske. Kraft Høyrente har under markedskorreksjonen vært aktiv i markedet. Vi har lagt til nye solide posisjoner og økt i eksisterende til gode priser. Blant annet har vi kjøpt både Ericsson og Wintershall. Vi vil fortsette med å holde en solid kontantbeholdning og bruke den selektivt i tråd med fondets strategi.

Vi opplever at porteføljen i fondet er solid og at den har eksponering mot flere av de sektorene som for tiden har medvind.

Kraft Høyrente har effektiv rente på 7,3 prosent og hovedsakelig flytende lån. Som en del av vår strategi har vi et overordnet fokus på kvalitet, hvor vi investerer i markedets ledende selskaper, som igjen kan vise til solid balanse og synlige kontantstrømmer.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.