Kraft Høyrente månedsrapport november

Kraft Høyrente leverte en avkastning på - 0,23 prosent i November. Fondet har ved utgangen av forrige måned levert 8,79 prosent i avkastning hittil i år.

November inneholdt årets første og kanskje siste korreksjon. I hele høst har markedet vært preget av ulike risikofaktorer, og de aller fleste har det ristet av seg – bortsett fra Omikron. Det muterte koronaviruset ble oppdaget mot slutten av måneden, og det som ofte skjer er at markedet ikke liker mangel på informasjon, noe som nok er hovedgrunnen til den svake utviklingen i november. Tidlig data og forskning tyder på at Omikron gir mildere symptomer, og at vaksinen også her beskytter mot alvorlig sykdom. Det har snudd markedet i begynnelsen av desember og sentimentet er nå "risk on".

Selv om vi forrige måned opplevde en mindre korreksjon, var det fortsatt bra med likviditet i markedet og handler ble utført. I forkant av korreksjonen bestemte vi oss for å øke kontant beholdningen vesentlig, slik at vi er klar til å manøvrere både den ene eller andre veien, for å sikre best mulig risikojustert avkastning for andelseierne våre.

Kraft Høyrente gjorde noen porteføljetilpasninger i november, og vi fortsatte trenden fra oktober med å ta gevinster, og redusere risikoen i lån som vi mener ikke har noen særlig oppside igjen.

Vi holder fast på strategien vår hvor fokus er på optimalisering av risikojustert avkastning, igjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.

Porteføljen har en effektiv rente på cirka 6,15 prosent og en kredittdurasjon på 3,5 år. Porteføljen er sterk og vi har rettet øynene våre mot 2022. Kraft Høyrente har ennå ikke opplevd mislighold av lånene i porteføljen, og den beste sikringen mot slike situasjoner er å følge forvaltningsstrategien disiplinert.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.