Kraft Høyrente månedsrapport oktober

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,12 prosent i oktober. Fondet har ved utgangen av forrige måned levert 9,04 prosent i avkastning hittil i år.

Oktober bar preg av et aktivt emisjonsmarked, mens annenhåndsmarkedet var ganske stille. Dette er best eksemplifisert ved at rentepåslaget var relativt uendret.

Kraft Høyrente gjorde noen porteføljetilpasninger i oktober. Vi tok gevinst, og reduserte eksponering, i noen av de sykliske lånene som ikke hadde så mye oppside igjen. Transaksjonen som vekket mest oppmerksomhet var Nordic Capital sin utstedelse på 2,5 milliarder NOK og 2,5 milliarder SEK. Provenyet ble brukt som en del finansiering av Bank Norwegian-oppkjøpet. Det er ennå solid risikoappetitt og god likviditet i markedet.

Leveransene fra tredje kvartal har generelt sett vært solide, og vi ser nå fremover mot årsskiftet. Det er fortsatt for tidlig å mene for mye om hvordan fjerde kvartal vil utvikle seg, men vi forventer at kvartalet vil bli omtrent som tredje kvartal - eller marginalt bedre.  

Vi holder fast på strategi vår hvor fokus er på optimalisering av risikojustert avkastning, igjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.

Porteføljen har en effektiv rente på cirka 5.8 prosent og en kredittdurasjon på 3,5 år. Innholdet i porteføljen er sterkt og vi har så vidt begynt å planlegge for 2022.  Kraft Høyrente har ennå ikke opplevd mislighold av lånene i porteføljen, og den beste sikringen mot slike situasjoner er å følge forvaltningsstrategien disiplinert.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.