Kraft Høyrente månedsrapport oktober

I likhet med avslutningen på september, ble også starten av oktober preget av vedvarende høy markedsrisiko og store bevegelser innen kapitalmarkedet.

I likhet med avslutningen på september, ble også starten av oktober preget av vedvarende høy markedsrisiko og store bevegelser innen kapitalmarkedet. Det svake sentimentet fortsatte igjennom store deler av oktober, men mot slutten så vi en markant endring i form av økt vilje og appetitt blant investorene. Dette førte til et konstruktivt annenhåndsmarked, samt noen nye emisjoner. I tillegg opplevde vi at volatiliteten, som har preget markedet, roet seg.  

Kraft Høyrente leverte en negativ avkastning på 0,08 prosent i oktober, og hadde ved månedsslutt en negativ avkastning på 1,9 prosent hittil i år.

Vi gjorde i oktober flere tilpasninger i fondet, og benyttet muligheten til å øke eksponeringen ytterligere i posisjoner som Nordea, Swedbank, DNB, SEB, Yara, Sampo, Balder og Heimstaden Bostad.

Dette er kvalitetsselskaper som tilbyr en svært attraktiv risikojustert avkastning, i form av høy effektiv rente og liten kredittrisiko. I kjølvannet av den siste tids markedsuro har det oppstått flere spennende muligheter, og vi har ikke opplevd en slik attraktiv risikojustert avkastning de siste 15 årene. Historisk sett har ikke solide kredittratinger vært like tilgjengelig som det vi opplever nå, og denne markedsmuligheten passer veldig godt for strategien til Kraft Høyrente. Fondet ser hele tiden etter kvalitetsselskaper og har til hensikt å optimalisere risikojustert avkastning.

Til tross for et noe uoversiktlig makrobilde og vedvarende inflasjon, vil dette medføre større markedsbevegelser enn normalt. I stedet for å se på disse bevegelsene som trusler, velger vi å se på dem som en enestående mulighet til å sikre andelseierne våre en langsiktig meget attraktiv effektiv rente.  

Vår portefølje er solid og vi fortsetter med strategien om å fokusere på kvalitetsselskaper. Dette er selskaper vi er trygge på kan håndtere de urolige markedsomstendighetene, men viktigst av alt er at de klarer å betale tilbake hovedstol med renter. Vi kjøper ikke selskaper som er i finansielle vanskeligheter eller på vei mot restrukturering.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Fundrock (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.