Kraft Høyrente månedsrapport september

September ble en utfordrende måned for kapitalmarkedene. Etter et lite rally i sommer, opplevde vi igjen stor volatilitet.

I september hadde Kraft Fondene gleden av å endelig lansere vårt nye høyrentefond, Kraft Nordic Bonds. Vi har stor tro på at det nye fondet vil levere en attraktiv risikojustert avkastning til andelseierne. Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds har ulike egenskaper og vil komplementere hverandre på en fin måte.

September ble en utfordrende måned for kapitalmarkedene. Etter et lite rally i sommer, opplevde vi igjen stor volatilitet. Situasjonen er fortsatt den samme, der markedene er veldig makrostyrte. Markedene venter hele tiden på de neste inflasjonstallene for å danne seg et bilde av når en skal begynne å reprise. Historisk sett har det alltid vært veldig vanskelig å time markedet, og den beste strategien har over tid alltid vært å være investert i markedet.

Kraft Høyrente er ned 1,93 prosent hittil i år. Fondet har nå en effektiv rente på cirka 11 prosent.

Selv om korreksjonen i september har vært tøff, er det under slike forhold viktig å løfte blikket. Sannsynligvis er vi forbi inflasjonstoppen, men det er en viss forsinkelse i markedet, og vi nærmer oss også en rentetopp. Vi har vært igjennom tre kvartaler som har vært preget av dårlig makro- og geopolitisk utvikling. Situasjonen vil nok vedvare en stund til, men vi tror at det verste nå ligger bak oss.  

Markedsturbulensen har imidlertid skapt muligheter som vi sjelden har sett, og vi bruker mye tid på å orientere porteføljen mot mer kvalitetsselskaper, slik at vi bedrer den risikojusterte avkastningen. Fondene har blant annet utnyttet muligheten til å kjøpe attraktivt prisede obligasjoner, utsted av DNB, Nordea, SEB og Swedbank i annenhåndsmarkedet.

Vår portefølje er solid og vi fortsetter med strategien om å fokusere på kvalitetsselskaper. Dette er selskaper vi er trygge på kan håndtere de urolige markedsomstendighetene, men viktigst av alt er at de klarer å betale tilbake hovedstol med renter. Vi kjøper ikke selskaper som er i finansielle vanskeligheter eller på vei mot restrukturering.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Fundrock (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.