Kraft Nordic Bonds månedsrapport september

I september hadde Kraft Fondene gleden av å endelig lansere vårt nye høyrentefond, Kraft Nordic Bonds. Vi har stor tro på at det nye fondet vil levere en attraktiv risikojustert avkastning til andelseierne. Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds har ulike egenskaper og vil komplementere hverandre på en fin måte.

September ble en utfordrende måned for kapitalmarkedene. Etter et literally i sommer, opplevde vi igjen stor volatilitet. Situasjonen er fortsatt densamme, der markedene er veldig makrostyrte. Markedene venter hele tiden på deneste inflasjonstallene for å danne seg et bilde av når en skal begynne åreprise. Historisk sett har det alltid vært veldig vanskelig å time markedet,og den beste strategien har over tid alltid vært å være investert i markedet.

Kraft NordicBonds leverte en negativ avkastning på 1,22prosent forrige måned.Fondet har nå en effektiv rente på cirka11 prosent.

Selv om korreksjonen i september har vært tøff, er det under slikeforhold viktig å løfte blikket. Sannsynligvis er vi forbi inflasjonstoppen, mendet er en viss forsinkelse i markedet, og vi nærmer oss også en rentetopp. Vihar vært igjennom tre kvartaler som har vært preget av dårlig makro- oggeopolitisk utvikling. Situasjonen vil nok vedvare en stund til, men vi tror atdet verste nå ligger bak oss.  

Markedsturbulensen har imidlertid skapt muligheter som vi sjelden harsett, og vi bruker mye tid på å orientere porteføljen mot merkvalitetsselskaper, slik at vi bedrer den risikojusterte avkastningen. Fondenehar blant annet utnyttet muligheten til å kjøpe attraktivt prisedeobligasjoner, utstedt av DNB, Nordea, SEB og Swedbank i annenhåndsmarkedet.

Vår portefølje er solid og vi fortsetter med strategien om å fokuserepå kvalitetsselskaper. Dette er selskaper vi er trygge på kan håndtere deurolige markedsomstendighetene, men viktigst av alt er at de klarer å betaletilbake hovedstol med renter. . Vi kjøper ikke selskaper som er i finansiellevanskeligheter eller på vei mot restrukturering.

Alle former for investeringer innebæreren gradav risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft NordicBonds alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kanbli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfellertilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidigavkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen iverdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvaltersgenerelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i KraftHøyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument erutformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form forgaranti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til ålese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by KraftFinans AS. Fundrock (publ) hasnot independently verified any information contained herein andmakes no representation or warranty asto the accuracy, completeness, or reliability of such information.