Månedsrapport Kraft Global august

Etter en sterk juli måned i aksjemarkedet, snudde sentimentet ned igjen i august. Kraft Global leverte derfor en negativ avkastning på litt over 5 prosent.

I juli var forventningen at den amerikanske sentralbanken sannsynligvis kom til å roe ned rentehevningen, men etter Jackson Hole-møtet i august, kom en sterk renteoppgang. Dette resulterte i en nedgang i aksjemarkedet. Den svenske kronen svekket seg betydelig, og den amerikanske dollaren styrket seg. Dette resulterte i at vår portefølje svingte kraftig sammenlignet med resten av markedet, siden vi har mindre investeringer i dollar, og mer i svenske kroner o forhold til indeks.

Oljeselskapet Africa Oil var den beste bidragsyteren i august. Selskapet la frem et sterkt andrekvartal, og annonserte også at de skal kjøpe tilbake opptil 10 prosent av utestående aksjer. En kapitalallokering i form av utbytte eller tilbakekjøp av aksjer er noe vi har savnet, da selskapet i dag produserer veldig høy kontantstrøm og er gjeldfri. Dette reagerte markedet også positivt på. Meta Platforms hadde også en bra måned etter at Snapchat viste positiv underliggende vekst i det digitale annonsemarkedet.

På den svake siden var det svenske selskapet Evolution, som sammen med Embracer leverte svakest avkastning. Det var også flere andre svenske selskaper som bidro negativt. Sverige var en av de beste børsene i fjor, men har i år vært en av de svakeste. I tillegg har den svenske kronen svekket seg, noe som gir en dobbel negativ effekt på utviklingen. Vi er fortsatt positive til selskapene og synes de har levert gode resultater. Dette gjelder spesielt for Instalco, som reagerte positivt og ble en av de gode bidragsyterne. Vi tror derfor dette er forbigående og vil prøve å allokere mer penger mot dette markedet. Vi gjorde ingen signifikante endringer i fondet i måneden som var.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.