Månedsrapport Kraft Høyrente

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,7 prosent i oktober og fortsatte dermed den gode trenden siden fondet startet opp i midten av august. Siden oppstart har rentefondet levert en avkastning på 1,7 prosent.

I oktober vokste også forvaltningskapitalen fra 247 millioner kroner til 315 millioner kroner. Frem mot årsslutt forventer vi fortsatt god vekst i fondet.

Stabilt i Norge

I starten av oktober var markedet preget av stor aktivitet i form av nye emisjoner og et bra annenhåndsmarked. Avslutningen på måneden ble litt roligere og avventende. I november forventer vi en økende emisjonsaktivitet og at den vil strekke seg ut året. I oktober ble det også annonsert en del tilbakebetalinger av store obligasjoner og refinansieringer, noe som vil tilføre markedet mye mer likviditet. I motsetning til Europa og USA har rentene i Norge vært oppadgående og relativt stabile. I tillegg har rentepåslaget på norske renteobligasjoner vært ganske stabile i forhold til europeiske rentepåslag.

Porteføljen har i løpet av oktober vokst fra 27 til 32 ulike utstedere. I løpet av de neste to månedene kommer vi til å øke med tre til sju nye navn. På den måten får vi den bredden vi ønsker i antall investeringer og sektorer.

Forventer stabilitet

Vi har endret vesentlig på forfallsstrukturen slik at i snitt vil alle lånene være betalt tilbake innen 2,6 år. Vi forventer at de neste månedene vil være stabile, men hvis volatilitet skulle inntreffe er Kraft Høyrente godt rustet til å stå imot.

Mvh

Øivind Thorstensen

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente