Månedsrapport Kraft Høyrente august

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 2,90 prosent i august. Ved månedsskifte var avkastningen hittil i år 0,85 prosent.

August ble dermed en veldig positiv måned for Kraft Høyrente, selv om markedene generelt sett korrigerte noe tilbake. Markedssentimentet er mye drevet av enkeltfaktorer, og ikke minst makrotall som inflasjon og sysselsetting. På den ene siden ser man etter en myk landing, mens man på den andre siden håper på høyere arbeidsledighet, slik at sentralbanker vil stoppe renteøkningene. Selv om det ser ut som om den verste inflasjonen er over, er det sannsynlig at markedene likevel forblir volatile inntil vi ser en enda klarere retning på inflasjonen.

Vi ser at markedet er mottakelige for risiko. Primærmarkedet har så vidt åpnet etter sommeren og Kistefos var første selskap ut. I tillegg eksisterer det ennå spennende muligheter i annenhåndsmarkedet, og sannsynligvis vil høsten by på mange spennende muligheter.

Kraft Høyrente viderefører sin strategi, hvor hovedfokuset er å investere i kvalitetsselskaper, som vi mener over tid vil gi best risikojustert avkastning, samtidig som vi ivaretar integriteten i avkastningen.

Vi har en solid kontantbeholdning og kommer til å bruke den selektivt. Porteføljen fremstår som solid, og er hovedsakelig vektet mot sykliske selskaper med solid inntjening og balanse. Porteføljen har en effektiv rente på cirka 9,58 prosent og en vektet løpetid på 3,10 år.

Alle former for investeringer innebæreren grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared byKraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.