Porters KGB

Kjedelig, glemt og billig. Det er Ross Porters utgangspunkt når han jakter nye investeringer for Kraft Fondene. Vi kaller det ekte fondsforvaltning.

Kjedelig, glemt og billig. Det er Ross Porters utgangspunkt når han jakter nye investeringer for Kraft Fondene. Vi kaller det ekte fondsforvaltning.

Porter forvalter det globale fondet Kraft Global. Han har en verdibasert forvaltningsfilosofi og kjernen i denne er altså KGB-filosofien.

Porter holder seg derfor utelukkende til KGB-aksjer (kjedelig, glemt og billig) når han investerer for Kraft Global.

- Men hva er kjedelig aksjer, Porter?

- Dette er aksjer i selskaper som har en forståelig forretningsmodell, de tjener greit med penger og vil sannsynligvis tjene noe mer i framtiden. Sist, men ikke minst, så har de en god balanse. Det vil si at de har skjebnen i egne hender, sier Porter.

- Og glemte aksjer?

- Her snakker vi om et betydelig innslag av sektorer og selskaper som ikke er i vinden. Selskaper som rett og slett er litt upopulære og ikke har gjort det spesielt godt de siste årene.

- Billige aksjer er vel noe som alle vil kjøpe, eller?

- Det høres kanskje slik ut, men det er faktisk få som gjør det. Det er jo derfor de er billige. Her leter vi hovedsakelig etter selskaper som vi på investeringspunktet kan beregne en solid oppside på to år og dermed gjøre det bedre enn markedet. Dette regnestykket innebærer moderate forutsetninger, og da må det være billig, sier Porter.

Alltid tro mot forvaltningsfilosofien

Historisk sett gjør investorer som kjøper verdiaksjer det bedre enn markedet over tid. Kraft Globals store globale meny gjør, samt Porters fleksibilitet i søket etter verdier, skal gjøre ham i stand til å levere god avkastning – selv når verdiaksjer generelt ikke er på moten.

– Vi skal alltid være tro mot forvaltningsfilosofien vår. Vi skal ikke kaste oss på megatrender eller dyre aksjer. Vi skal velge forretningsmodeller som har vist at de virker, helst over flere år. Vi er også mer opptatt av hva selskapet skal få til i et to til tre års perspektiv, og ikke like opptatt av inneværende kvartal. Tidspunktet for å starte dette fondet ser veldig bra ut. Sjelden har det vært større verdsettingsforskjeller i markedene og det er perfekt for en aktiv forvalter, sier Porter.

- Kan du fortelle litt mer om din fleksible tilnærming til verdiene i selskapene?

- Jeg fokuserer på verdier også utenom balanseverdier og investerer ikke bare i selskaper som er priset lavt i forhold til disse. Imidlertid må det være etablerte forretningsmodeller. Vi kan også betale ekstra for en sannsynlig vekst i inntjening og resultat, men da vil vi ikke forsøke å se for langt fram i tid. To år som investeringshorisont er akkurat passe. Som jeg allerede har vært inne på må vi på investeringstidspunktet, med nøysomme forutsettinger, kunne beregne en solide oppside på to år og dermed gjøre det bedre enn markedet. Samtidig vil vi forsøke å begrense nedsiden gjennom god spredning geografisk og bransjemessig. I tillegg vil vi søke etter selskaper med bedre balanse enn et gjennomsnittsselskap i indeksen. Vi kommer som sagt ikke til å investere i usikre forretningsmodeller, sier Porter.  

Pris/kontantstrøm er viktigst

Porter er veldig opptatt av hva selskapene er i stand til å generere av kontantoverskudd til eierne. Det hjelper ikke at selskapet er priset lavt i forhold til bokførte verdier hvis utsiktene til å oppnå avkastning på den boken ser dårlige ut. Det hjelper heller ikke å kjøpe et selskap til en lav P/E (pris i forhold til inntjening) dersom inntjeningen må reinvesteres for å holde topplinjen stabil. Det eneste fornuftige er å se hvor mye av selskapets inntjening som faktisk tilfaller aksjonærene etter at investeringene er foretatt. Dette kontantoverskuddet kan betales ut i utbytte eller reinvesteres i vekst som kan gi økt utbytte i framtiden.

- Etter å ha investert etter disse kriteriene har det gitt oss en bieffekt som viser at prisingen i forhold til bokførte verdier er svært lav. Vi ser likevel for oss at disse bokførte verdiene vil ha en tosifret avkastning på egenkapitalen i årene framover. Dette er mest et uttrykk for at verdiaksjer generelt for tiden er rekordbillige i forhold til vekstaksjer, sier Kraft Globals fondsforvalter.

I Kraft Global er pris/bok 0,76, mens verdensindeksen er på 2,28.

- Hva forteller dette oss, Porter?

Det forteller vel at aksjene i porteføljen nesten er unaturlig billige i forhold til markedet. Vi mener disse selskapene har gode forretningsmodeller, god inntjening og gode utsikter. Dette er nok et utrykk for omstendighetene som har oppstått etter at verdiaksjer siden finanskrisen har gjort det vesentlig svakere enn andre aksjer. Akkurat nå er det sjarmerende rimelige.

- Hva slags mandat har Kraft Global?

- Vårt globale mandat gjør at vi vil investere i alle sektorer i MSCI Verden. Det innebærer at vi vil ha stor geografisk spredning. Vi vil sammenligne selskaper verden over for å finne de aksjene med størst oppside og begrenset nedside innenfor hver sektor, sier Porter.

- Kan du si noe mer om sektorfordelingen?

- Sammenlignet med verdensindeksen vil vi ha en mer balansert eller i hvert fall motivert sektorfordeling. Vi vil ofte ha en større andel i de rimelige sektorene, mens markedet nødvendigvis eier mest i de dyre. Ingen enkeltsektorer skal være større enn 20 prosent. Vi vil benytte hele verden, men ha en begrensning på 20 prosent i nye markeder. Vårt hovedfokus vil være på selskaper som er store og likvide, men vi vil investere i børsnoterte selskaper av alle størrelser.

- Helt til slutt. Hvem passer fondet for?

- Vi har ambisjoner om å bli et folkefond og oppnå avkastning helt i toppklasse over tid. Kraft Global passer for investorer som tåler svingninger i sine verdier, og har en tidshorisont på minimum fem år, sier Porter.

Da takker vi Porter for praten og ønsker ham lykke til videre med forvaltningen!

Ønsker du å investere i Kraft Fondene? Da kan du trykke her!