Verdien av å eie en bank

FORVALTERBLOGGEN: Kraft Fondenes renteforvalter, Øivind Thorstensen, har sett nærmere på verdien av å eie en bank – og ikke minst hvorfor et eierskap i spesielt Kraft Bank kan lønne seg.

Selv om Kraft Bank kun har vært i drift i 17 måneder leverte selskapet et millionresultat for tredje kvartal 2019. Resultatet var på 2,9 millioner kroner etter skatt og får året som helhet ligger resultatet nå på 1,9 millioner kroner etter skatt. Det er rett og slett imponerende at banken allerede er lønnsom, og ikke minst leverer i overkant innenfor alle mål den satte seg før etableringen.

Det som startet med en idé, og utviklet seg til å bli en solid forretningsplan, har det siste året kulminert i en imponerende gjennomførelse. I nyere tid er Kraft Bank den banken som er bygget opp raskest og til lavest kostnad. Veksten det første leveåret har vært formidabel og med klar margin overgått til og med de aller mest optimistiske prognosene. Allerede i andre kvartal 2019 leverte banken en positiv bunnlinje. Foreløpig er det ingenting som tilsier at ikke dette kommer til å bli en veldig fin reise for bankens aksjonærer. Mange av dem er også kunder i Kraft Finans.

Hvorfor eie bank?

Før vi tar for oss hva som er Kraft Banks unike egenskaper, skal vi først se på hvorfor man i det hele tatt bør eie en bank.

Historisk sett har bankens rolle de siste årene endret seg ganske kraftig. Før var bankene en formidler av kreditt og mottaker av innskudd. I dag opererer bankene mer som et supermarked, der det i hopetall selges forskjellige finansielle produkter.

Fra mitt perspektiv er eierskap i en bank interessant fordi det er få andre plasser en kan få like stor giring på egenkapitalen, samt muligheten til å diversifisere bort risiko. Bankene kan ha diversifiserte utlånsporteføljer, som har sikkerhet i eiendom, og derfor en relativt lav kredittrisiko. I tillegg sikrer bankene seg lange inntekter ved hjelp av utlån som er finansiert av innskudd og egenkapital. Summen av dette gir bankene en veldig forutsigbar inntjening.

MEN, i dag er det flere banker som ikke oppnår den lønnsomheten de burde. Generelt sett har bankene opplevd en markant dårligere avkastningen på egenkapitalen. Mens den før lå i sjiktet mellom 18 og 22 prosent, har den i dag falt ned til 12-15 prosent. Jeg mener at dette er en direkte konsekvens av hvor komplekse bankene har blitt de siste årene. Produkttilbudet, kostnadsbildet, regulatoriske rammeverk og kapitaldekningskravet. Alle disse faktorene har bidratt til å øke kompleksiteten.

Misforstå meg rett, det kan fortsatt være veldig lønnsomt å eie en bank, men i dag er det blitt veldig viktig å identifisere riktig bank å eie.

For meg er det veldig viktig å forstå bankens strategi for selve driften. Det vil si at ledelsen evner å utføre den strategien som er lagt til grunn, samt se hvordan rentemarginen utvikler seg i forhold til kredittrisikoen. Det samme gjelder for hvordan kostnadene utvikler seg, og ikke minst hva slags avkastning på egenkapitalen en sitter igjen med.

Alt dette trekker oss i retning en nisjebank som Kraft Bank.

Hvorfor eie aksjer i Kraft Bank?

Banken har en klar strategi som går ut på å hjelpe kunder som har havnet i økonomisk uføre. Dette gjøres ved å samle sammen gammel gjeld og samtidig refinansiere boliglån. I noen få tilfeller er det også nødvendig med et usikret lån på toppen for å få regnestykket til å gå opp.

Hvis vi ser på årsresultatet for 2018 og tallene per tredje kvartal 2019, er det ikke vanskelig å se at banken har kommet godt i gang. Kraft Bank har bygget en utlånsportefølje som er helt i tråd med strategien som ble lagt til grunn. Banken hadde i tredje kvartal en annualisert avkastning på egenkapitalen på 4,1 prosent. Enten banken fortsetter den flotte veksten eller at den flater litt ut, vil banken i 2020 kunne levere solid avkatsning på egenkapitalen.

Solid portefølje

Ved utgangen av september 2019 var utlånsporteføljen på hele 801 millioner kroner. Veksten i tredje kvartal var noe lavere enn foregående kvartal, men det kan nok relateres til ferieavviklingen i juli og august. Jeg forventer at fjerde kvartal vil bli vesentlig bedre. Fremdeles ser porteføljen veldig solid ut. 98 prosent av den har sikkerhet i eiendom og belåningsgraden er innenfor 85 prosent av verditakstene på eiendommene.

Misligholdsgraden er på seks prosent av utlånsporteføljen. Avsetningene mot tap er romslige og i overkanten av det som forventes. Avsetningene er også romslige i forhold til lånegraden på porteføljen. Utlånsporteføljen er fortsatt ung og sterkt voksende, og banken synes å ha lagt seg på en konservativ linje i avsetningene mot framtidig tap.

Utlånene er fordelt geografisk, men i stor grad fokusert rundt de store byene. I snitt ligger utlånsrentene en del høyere enn andre banker som tar pant i boligen. Det skyldes at Kraft Bank har kunder med kompliserte økonomiske utfordringer og som kun er kunde av banken en kort periode.

En av bankens store fordeler er det smale produkttilbudet. Dette gjør det lettere å holde fokus og dermed opprettholde en god kredittkvalitet. Kraft Bank leverte lønnsom drift allerede i andre kvartal 2019, noe som rett og slett er imponerende.

Hvis denne veksten opprettholdes er det ikke usannsynlig at utlånsporteføljen kommer til å nå 2 til 2,5 milliarder kroner innen 2021. Aksjekursen har i første kvartal variert fra 8,- kroner i tidlig januar, til 16,- kroner på det høyeste. I forkant av resultatpresentasjonen for tredje kvartal har den igjen falt ned mot emisjonskursen på 8 kroner, noe som er spesielt, all den tid banken allerede er lønnsom, guider for videre vekst og leverer over forventning.

God kontroll

Banken har gjennom det første året vist at den også har veldig god kostnadskontroll. Vi kan anta at kostnadene vil øke når det etter nyttår starter fire nye rådgivere, men de ansettelsene vil også føre til økt vekts på utlån. Den røde tråden har så langt vært at kostnadene har vært forutsigbare. Den gode kontrollen er neppe tilfeldig. Mye skyldes en dyktig ledelse og flinke ansatte, men også her mener jeg det smale produkttilbudet bidrar positivt. Fordelen med et begrenset utvalg er at det er lettere å ha oversikt over kostnader knyttet til system- og IT, markedsføring, compliance, personell, og ikke minst kapitalkostnaden.

Hvis Kraft Bank fortsetter med samme veksttakt, ett moderat kostnadsnivå og solid sikkerhet i utlånsporteføljen, er det ikke umulig å oppnå 20 prosent avkastning på egenkapitalen innen utgangen av 2021.

Det er summen av alt dette som gjøre det spennende å eie aksjer i Kraft Bank. Selv om banken fortsatt er nystartet er alle forutsetningene til stede for at banken blir en suksess i overskuelig framtid.

Det kan gi aksjonærene i banken enda mer å glede seg over i årene som kommer.

Mvh

Øivind Thorstensen

For ordens skyld. Kraft Finans AS var en av initiativtakerne til etableringen av banken og eier på nåværende tidspunkt seks prosent av aksjene i banken. Kraft Fondene er Kraft Finans' egne fond.

ØIVIND THORSTENSEN

Alder: 43
Firma: Kraft Finans
Stilling: Renteforvalter
Utdannelse: Bsc (Hons) Management og Msc Finance fra University of Lancaster.

Bakgrunn:

2006 – 2016: Credit Investments (Prinsipal Finans) – Investec Bank Plc

2016 – 2017: Credit & Equity Investment (Prinsipal Finans) – Letter One

2017 – 2018: Porteføljeforvalter Heimdal Høyrente

2019: Startet hos Kraft Finans.