Muskler bygges ikke over natten. Det gjør ikke en formue heller.
Invester i Kraft Fondene
Muskler bygges ikke over natten. Det gjør ikke en formue heller.
Invester i Kraft Fondene

Invester i Kraft Fondene

Nå er det tid for verdiaksjer igjen!
Forvaltningsfilosofien til Kraft Fondene er verdibasert - både for vårt aksjefond, Kraft Global, og vårt rentefond, Kraft Høyrente.

I aksjefondet vårt Kraft Global har selskapene vi fokuserer på lønnsomme forretningsmodeller og lav aksjekurs i forhold til underliggende verdier. Med nøysomme forutsetninger må vi kunne beregne en potensiell solid oppside i alle selskaper vi investerer i. Vi tror dette vil gi kundene høyere avkastning enn markedet over tid, samtidig som svingningene blir lavere når markedet faller.

Verdiaksjer har gjort det svakt over det siste tiåret. Dette har ført til store verdsettelsesforskjeller og det gir oss store muligheter for god avkastning. Etter mange års svak avkastning fra verdiaksjer har mange tidligere verdifond gått på kompromiss med sin investeringsfilosofi, og sklidd mot indeks eller vekst. Vårt globale verdifond, Kraft Global, er kompromissløs i sin søken etter «value for money». Vi leter etter de aksjene som andre ikke vil ha og som er oversett. De er gjerne kjedelige og glemt, men de er svært billige - og vi har stor tro på at de vil gi kundene våre meravkastning i årene som kommer.

Rentefond som skal utgjøre et tverrsnitt av norsk økonomi
Kraft Høyrente har et norsk mandat der vi kan investere i alle sektorer og vil søke en portefølje som utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi. Investeringsfilosofien legger fundamental selskapsanalyse til grunn sammen med tilhørende vurderinger av blant annet egenkapitaltilgang, sektoranalyse, potensiell opp- og nedside, selskapsledelse og eierstruktur.

Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner,konvertible obligasjoner samt andre gjeldspapirer. Uavhengig av kredittvurdering vil forvalter alltid foreta sin egen vurdering av hver enkelt investering. Valget av investeringer vil hovedsakelig være basert på kontantstrømanalyse og selskapenes balanser. Fondet har ingen begrensninger på løpetiden til enkeltobligasjoner eller porteføljen som helhet. Til tross for dette har fondet under normale markedsforhold til hensikt å opprettholde en gjennomsnittlig løpetid på rundt tre år for porteføljen. Rentedurasjonen vil normalt sett være under to år. Flytende lån vil gi fondet en minimal renterisiko.

Sett inn beløp

Spørsmål og svar om investering

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Fondene?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Fondene er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret vårt som bistår med kjøpet. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Fondene?

Dette kan du gjøre elektronisk via din kundeportal. Innlogging til kundeportalen finner du her. Innlogging krever BankID. Dersom du ikke har tilgang til websiden kan du kontakte vårt kundesenter som kan bistå med innløsning av fondsandeler. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Fondene?

I Kraft Global er forvaltningshonoraret på 1,50 prosent, pluss estimert inntil 0,37 prosent i variable driftskostnader. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 prosent med høyvannsmerke.
I Kraft Høyrente er forvaltningshonoraret 0,80 prosent, pluss estimert inntil 0,38 prosent variable driftskostnader. Det belastes ikke suksesshonorar i Kraft Høyrente.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet og belastes således ikke kunden direkte.

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

No items found.

Månedsrapport Kraft Høyrente august

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 2,90 prosent i august. Ved månedsskifte var avkastningen hittil i år 0,85 prosent.

Kraft Nordic Bonds - Vårt nye høyrentefond

Vårt nye høyrentefond, Kraft Nordic Bonds, er nå lansert. Les mer om fondet her.

Månedsrapport Kraft Global Oktober

Oktober ble en veldig svak måned for aksjemarkedet. Sykliske aksjer fikk seg en knekk og dermed fikk også Kraft Global en svak måned.