Kraft Global - ekte fondsforvaltning

Kraft Global er Kraft Fondenes første aksjefond. Kraft Global er et fond med et bredt globalt mandat, men med et ekstra godt øye til det nordiske markedet.

Verdibasert – med en fleksibel tilnærming til verdiene

Kraft Global har en klar investeringsstrategi som følger prinsippene som er nedfelt i Kraft Fondenes filosofi. Fondet leter etter selskaper med solid balanse og som er uten stor grad av gjeldsrisiko. Fondet har en pragmatisk tilnærming til verdsettelse, men verdsetter synlige kontantstrømmer hos selskapene.

I vår utvelgelse av selskaper spiller ledelseskultur og forretningsmodell en viktig rolle. Derfor følges selskapene tett - både i forkant og etterkant av investeringene. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper med en etablert forretningsmodell. I tillegg er det viktig at investeringene skjer i et system som over tid har skapt gode aksjonærverdier.

Forvaltningen i Kraft Global har et langsiktig perspektiv, og ser hovedsakelig mot langsiktige trender. Samtidig etterstreber fondet en bredde i forvaltningen, som ikke er avhengig av investeringssykluser.

Alt med er mål for øye, å skape en diversifisert portefølje, som gir best mulig langsiktig risikojustert avkastning til våre andelseiere.

Vårt mandat

Kraft Global har et globalt mandat som investerer aktivt i undervurderte selskap i hele verden. Fondet er indeksuavhengig og vil ha en konsentrert portefølje på gjennomsnitt 35-40 selskaper. Det blir lagt til grunn en investeringshorisont på minst fem år på investeringene i porteføljen.  Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Forvaltere

Porteføljeforvalter Kraft Global:

Simen Aarsland Øgreid
E
-post: sogreid@kraftfinans.no

Simen er utdannet siviløkonom fra Universitet i Stavanger. Tidligere har han jobbet med formueforvaltning i Skagenfondene. Ansatt siden 2017 i Kraft Finans AS.

Dokumenter og rapporter
Engelsk

Prospekt for fondet
KIID for Kraft Global A
KIID for Kraft Global B

Norsk

KIID for Kraft Global A
KIID for Kraft Global B

Månedsrapporter

2018:

Oktober

November

Desember

2019:

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2020:

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2021

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2022

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli