Kraft Høyrente - det trygge valget

Kraft Høyrente er Kraft Fondenes første rentefond. Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden.

Verdiforvaltning

Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner,konvertible obligasjoner samt andre gjeldspapirer. Uavhengig av kredittvurdering vil forvalter alltid foreta sin egen vurdering av hver enkelt investering. Valget av investeringer vil hovedsakelig være basert på kontantstrømanalyse og selskapenes balanser. Fondet har ingen begrensninger på løpetiden til enkeltobligasjoner eller porteføljen som helhet. Til tross for dette har fondet under normale markedsforhold til hensikt å opprettholde en gjennomsnittlig løpetid på rundt tre år for porteføljen. Rentedurasjonen vil normalt sett være under to år. Flytende lån vil gi fondet en minimal renterisiko.

Ekte fondsforvaltning

Norge har siden 1980-tallet ligget langt foran og fostret mange gode aktivt forvaltede fond. De suksessrike norske fondene har gjennom årenes løp gitt god avkastning. De siste årene har imidlertid denne suksesshistorien forandret seg litt. Kun et fåtall norske fondsforvaltere har klart å skape meravkastning i sine respektive markedsunivers. Mens fondene tidligere dro nytte av å være relativt små og fleksible, har fleksibiliteten forsvunnet etter hvert som fondene har blitt stadig større, noe som har gitt svakere meravkastningen de siste årene. Kraft Høyrente er et fond med et bredt mandat under etablering. Fondet har en aktiv filosofi og et definert mål om en begrenset størrelse. Dette gir et godt utgangspunkt for en effektiv og fleksibel forvaltning.

Vårt mandat

Har et norsk mandat der vi kan investere i alle sektorer og vil søke en portefølje som utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi. Investeringsfilosofien legger fundamental selskapsanalyse til grunn sammen med tilhørende vurderinger av blant annet egenkapitaltilgang, sektoranalyse, potensiell opp- og nedside, selskapsledelse og eierstruktur. Porteføljen vil gjennomsnittlig ha rundt 35-40 ulike investeringer. Mottatt utbytte fra underliggende eiendeler reinvesteres i fondet. Fondet kan ha inntil 10 prosent i kontanter og inntil 10 prosent i aksjer. Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Her kan du investere i Kraft Høyrente

Forvalter

Porteføljeforvalter:

Øivind Thorstensen
E-post: othorstensen@kraftfinans.no

Øivind er utdannet BSc (Hons) Management og MSc Finance fra University of Lancaster. Fra 1999 til 2016 jobbet han som porteføljeforvalter med fokus på selskaps- og bankobligasjoner for ulike banker og forvaltningsselskap, blant annet Barclays Capital, BNY Mellon, Investec og LetterOne. Fra 2016 til 2018 jobbet han som porteføljeforvalter i Heimdal Forvaltning.

Her kan du investere eller spare i Kraft Høyrente

Dokumenter og rapporter
Engelsk

KIID for Kraft Høyrente A
KIID for Kraft Høyrente B

Norsk

KIID for Kraft Høyrente A
KIID for Kraft Høyrente B

Månedsrapporter

2019:

September

Oktober

November

Desember

2020:

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2021

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2022

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August